Vrijwaringsclausule

Vrijwaringclausule

Door ondertekening van dit blad verklaart de equipe aan de organisatoren

Van Uit Je Dak Dag:

A: dat de equipe bestaat uit een bestuurder en navigator.

B. dat de equipe de organisatie van deze toertocht en de organisatie waar deze organisatie ia aangesloten,zal vrijwaren van elke aansprakelijkheid ten opzichte van derden, voortkomend uit het deelnemen aan deze toertocht.

C. Dat de Equipe deze organisatie niet aansprakelijk zal stellen voor enige schade die de Equipe lijdt als gevolg van deelnemen aan deze toertocht.

D. dat de Equipe evenzo de personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de organisatie van deze toertocht, zal vrijwaren van elke aansprakelijkheid jegens derden en dat zij personen niet voor enige schade als gevolg van het deelnemen aan deze toertocht en voortkomend uit die toertocht aansprakelijk zal stellen.

E. Dat de Equipe zich akkoord verklaart met de Reglementen zoals die tijdens deze tocht van kracht zijn en dat zij afziet van elk beroep op Rechterlijke instanties die niet in de reglementen zijn vermeld.

F. Dat het voertuig waarin (of waarop) wordt deelgenomen ,WA. verzekerd is in de zin van het gestelde in de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen en dat dit voertuig voldoet aan alle in de Wet gestelde eisen.

G. Dat de Bestuurder in het bezit is van een Geldig Rijbewijs.

H. Dat de Equipe zich zal houden aan de Verkeersregels.